سفارش تبلیغ
صبا

ترنم زندگی

زندگی

کاش می دانستی زندگی با این همه وسعت خویش محفل ساکت غم خوردن نیست

حاصلش تن به قضا دادن و پژمردن نیست اضطراب هوس دیدن و نادیدن نیست

زندگی جنبش و جاری شدن است زندگی پویش راهی شدن است

از تماشاگه آغاز حیات تا به جایی که خدا می داند ....